ششصد و دهمین پسته
متوجه میشم دستش رو برده پشت کمرم! این رو از تکون خوردن آروم بند پاپیون خورده پشت مانتوم میفهمم، ولی به روی خودم نمیارم! همچنان سرم روی میزمه و توی ذهنم دارم با دست هام این دود غلیظ فکری رو از جلوی صورتم کنار میزنم بلکه بتونم جلوم رو بینم و راهی برای فرار پیدا کنم. یه راه که من رو دور از کنه از اینهمه فکر و خیال، این همه دغدغه، بلکه باعث خوب تر شدن حالم بشه!
سرم رو از روی میز چند سانتی بلند می کنم و میبینم هنوز دارن جواب های تمرین ها رو چک  میکنن، بدترین حالت ممکن! حوصله نداشته باشی و مجبور باشی به نشستن سر کلاس، اون هم کلاسی که در تمام مدت دستت رو میگیره و می بره محضر و شیش دنگ حواست رو می خواد به زور به نام خودش کند!
حوصله سربر ترین کار هم اینه که تمرین های کتابت رو حل کنی و از یکاره به در و دیوار نگاه کنی و باز فکر و فکر و فکر! 
چند باری از پشت شیشه عینکم پلک میزنم و یه اه عمیق می کشم و سرم رو بلند می کنم! چشم هاش رو دوخته بهم تا برخوردم رو ببینه!
فهمیدم داره یه کارهایی میکنه ولی خب انتظارش رو نداشتم که کمر مانتوم رو به دسته صندلی گره بزنه! میخندمف چشم هاش انگار درشت تر میشه. 
خوشحالم که به روی خودم نیاوردم، حداقل تلاشش برای خندوندنم بی نتیجه نموند....
پسته نوشت1:
رفت کار از دست کی تدبیر کارم می‌کنی
"ـوحشی ـبافقی"


[ پنجشنبه 4 آبان 1396 ] [ 10:25 ق.ظ ] [ پسته خانوم ] [ پسته شکسته () ]
آخرین مطالب